محصولات – Products

تجهیزات آزمایشگاهی و پزشکی
Medical and laboratory equipment

مواد آزمایشگاهی وصنعتی
Laboratory and industrial material and raw materials

شیشه آلات آزمایشگاهی
Laboratory glass ware

محیط های کشت
Culture mediums

تیترازول
Titrazole

رنگ ،اسانس وافزودنی ها
additives , taste , flavors and essences

ملزومات مصرفی ،فیلترها وکاغذهای صافی
Various consumables and filter paper

مواد شوینده ،بهداشتی و ضدعفونی کننده
Detergent, sanitary and disinfectant