طراحی و اجرای سکوبندی های آزمایشگاهی design, and implementation of laboratory and medical worktops

اجرای سکوبندی آزمایشگاهی و میزهای اداری ساخت شرکت کارا شیمی شرق مربوط به آزمایشگاه زعفران


اجرای سکوبندی آزمایشگاهی و میزهای اداری ساخت شرکت کارا شیمی شرق مربوط به آزمایشگاه صنایع غذاییاجرای سکوبندی آزمایشگاهی و میزهای اداری ساخت شرکت کارا شیمی شرق مربوط به آزمایشگاه زعفران