مواد آزمایشگاهی Laboratory materials

 آمینوفنول
 بوتانول – Butanol
 پروپانول – Propanol
 پروپانول HPLC
پنتان
 ترت بوتیل ۴ هیدروکسیانیزول 
 دی ترت بوتیل هیدروکسی 
 دی کلرو متان
 دی نیترو فنیل هیدرازین 
 فنانترولین مونوهیدرات 
 فنیلن دی آمین
B-BHC
DDT
DPPH
Gama-BHC 
Y-BHC 
ا د ت آ  سدیم 
اتانول – Ethanol
اتیل استات – Ethyle acetate
اتیلن گلایکول
اتیلن گلیکول مونو اتیل اتر
ادتا سدیم EDTA
اریو کروم بلک تی
آمونیوم استات
استات جیوه
استات روی
استات سرب
استالدهید
استاندارد آرسنیک 
استاندارد باریم
استاندارد سدیم
استاندارد سرب
استاندارد سلنیوم 
استاندارد قلع
استاندارد کادمیوم 
استاندارد کلسیم 
استاندارد مک فارلند
استاندارد منیزیم
استواستیل کوآنزیم آ – Coenzyme A
استون
استونیتریل
اسید استیک 
اسید استئاریک
اسید اگزالیک
اسید اولئیک
اسید بوریک
اسید پروپیونیک
اسید تیوگلیکولیک
اسید جبرلیک
اسید رزالیک
اسید سولفامیک
اسید سولفانیلیک
اسید سولفوریک
اسید سولفونیک
اسید سیتریک
اسید فرمیک
اسید فسفریک
اسید کلریدریک (جوهرنمک )
اسید گالیک
اسید لاکتیک
اسید نیتریک 
اکسید آلومینیوم
اکسید جیوه 
اکسید روی
اکسید زیرکنیوم
اکسید سرب
اکسید منیزیم
اگ یولک امولسیون
ال لیزین 
ام کروزل
ام یو پی سلکتیو ساپلی منت
ان آمیدینوسارکوزین
ان آمیل الکل
ان پنتان 
ان هگزان
ان هگزان HPLC 
اندیکاتور بی هوازی
اندیکاتور شیمیایی فور کلاس 
اندیکاتورهای ویالی اتوکلاو
اوره 
اوره آز 
اوسرین انهیدروس کرودا
ایزو اکتان
ایزو آمیل الکل
ایزو پروپیل الکل
ایزواکتان
ایمی داکلپرید
ایندوکساکارب 
آب HPLC 
آب اکسیژنه
آب ژاول
آزروبین
آگار
آگاروز 
آلفا توکوفرول
آمپی سیلین
آمونیاک
آمونیوم استات
آمونیوم اگزالات
آمونیوم آیرون II سولفات
آمونیوم آیرون III سیترات 
آمونیوم بای فلوراید
آمونیوم بی کربنات
آمونیوم پیرولیدین دی تیو کاربامات 
آمونیوم کلراید
آمونیوم مونو وانادات 
آمونیوم هپتا مولیبدات
آمونیوم هیدروژن سیترات 
آمیلوز
آمینو فنول
آمینو نفتول سولفونیک اسید
آناروتست
آنتوسیانین
آنتی سرم سالمونلا 
آنزیم آلفا آمیلاز
آنزیم گلوکز اکسیداز
آنزیم همی سلولاز
آنیلین
آهک هیدراته
بتائین   
برمو تیمول بلو
برمو کروزل گرین
برموکروزل پورپور
بروسین سولفات
بنزآلدئید
بوتیل گلایکول
بوتیل هیدروکسی انیزول BHA
بوتیل هیدروکسی تولوئن
بیسموت نیترات
پارا تولوئیدین
پاراکوات دی کلراید هیدرات 
پالادیوم ماتریکس مودیفایر
پپتون کازئین
پتاس
پتاسیم II هگزاسیانو فرات
پتاسیم اگزالات
پتاسیم برومات
پتاسیم پرمنگنات
پتاسیم تلوریت
پتاسیم تیوسیانات
پتاسیم دی سولفیت
پتاسیم دی کرومات
پتاسیم دی هیدروژن فسفات
پتاسیم سدیم تارتارات (نمک راشل) 
پتاسیم فروسیانید
پتاسیم کرومات
پتاسیم کلراید
پتاسیم هیدروژن فتالات 
پتاسیم هیدروژن فسفات
پتاسیم هیدروکساید
پترولیوم بنزن 
پرایمری سکندری
پرکلرات پتاسیم 
پرکلرو اتیلن 
پرکلریک اسید
پرمیکس آهن و اسید فولیک
پروپانول
پروپیل پارابن
پروپیل گالات 
پروپیلن گلایکول
پلی الکترولیت آنیونی 
پلی الکترولیت آنیونی
پلی سوربات ۸۰ 
پلی میکسین بی سولفات
پلی ونیل الکل
پنی سیلین G پتاسیم سالت 
پنی سیلین V پتاسیم سالت 
پنی سیلیناز 
پودر پلی آمید
پودر تالک
پودر تصفیه آب
پودر روی
پیروگالول
پیریدین
تترا ان بوتیل آمونیوم هیدروژن 
تترا سدیم پیرو فسفات خوراکی
تترا کلرید کربن 
تترا متیل بنزدین
ترت بوتانول
ترت بوتیل هیدروکینون
تری اتانول آمین
تری سدیم سیترات 
تری سدیم سیترات دی هیدرات 
تری سدیم فسفات
تری سدیم فسفات صنعتی
تری فنیل تترازلیوم 
تری فنیل فسفات
تریپتوفان
تریپسین 
تریس بیس 
تگزاپون
تلوریت پتاسیم 
تولوئن
تی پی تی زد TPTZ
تیازولین (پرزرواتیو) Mascare
تیتانیوم دی اکساید
تیدیازرون 
تیرک
تیلوز
تیوسولفات سدیم 
جوهر نمک
جیوه
خاک نسوز 
دکان سولفونیک اسید سدیم سالت 
دلتامترین 
دی اتانول آمین 
دی اتیل اتر
دی اتیل آمین
دی اکسان
دی اکسید تیتانیوم
دی اکسید سلنیوم
دی اکسید سلیکون
دی اکسید منگنز 
دی آمونیوم هیدروژن سیترات 
دی پتاسیم هیدروژن فسفات 
دی سدیم هیدروژن فسفات
دی سیکلو سرین
دی کلرو متان
دیسکلر
رزین آنیونی
رزین کاتیونی
رنگ اریتروزین
رنگ اورنج 
رنگ آزروبین
رنگ آمارانت
رنگ پارارزانیلین 
رنگ پونسیو
رنگ تارتارازین 
رنگ تورمریک 
رنگ سانست یلو 
رنگ قرمز شوینده
رنگ کارموزین  (قرمز جگری )
رنگ کربن بلک 
رنگ کلروفیل مایع 
رنگ کینولین یلو (زرد سنتتیک) 
روغن سیلیکون 
روغن کرچک
زایلن (مخلوط ایزومرها)
ژلاتین آرایشی
ساپلی منت آنتی بیوتیک 
ساپلی منت آی تی سی هیسپان لب
ساپلی منت برلیانت گرین
ساپلی منت تریپتون سولفیت سایکلو 
ساپلی منت کمپیلو باکتر 
ساپلی منت نئوبیوسین
ساپلی منت یرسینیا سلکتیو آگار
ساپلیمنت کلستریدیوم پرفرنژنس 
ساخارین
سافرانین O 
ساکارز
ستیل الکل 
سدیم استات 
سدیم آزاید
سدیم آلژینات
سدیم آلومینات صنعتی
سدیم برهیدرید
سدیم بی کربنات یا جوش شیرین
سدیم بی کربنات صنعتی
سدیم تترابورات (بوراکس)
سدیم تری پلی فسفات 
سدیم تیوسولفات
سدیم دودسیل بنزن سولفانات
سدیم سولفات
سدیم سولفیت
سدیم فلوراید
سدیم کلراید
سدیم گلوکونات
سدیم هگزا متا فسفات صنعتی
سدیم هیدروژن سولفیت
سدیم هیدروژن کربنات
سرم سیترات خرگوش
سری ساپلیمنت لژیونلا
سریوم IV سولفات ۴ آبه
سلنیوم 
سلیکاژل
سود پرک
سود گرانول
سود مایع
سوش باکتری 
سوش باکتری E.Coli ATCC 
سوش باکتری En.faecalis 
سوش باکتری P.aeroginosa 
سوش باکتری S.aureus 
سولفا متازین
سولفا متوکسی پیریدازین 
سولفات آلومینیوم 
سولفات آمونیوم
سولفات آهن
سولفات آهن صنعتی گرانول
سولفات پتاسیم
سولفات جیوه 
سولفات روی ۷ آبه
سولفات کادمیوم
سولفات مس 
سولفات منگنز
سولفات منیزیم 
سولفات منیزیم انیدرید
سولفات نقره 
سولفانیلیک
سیترات پتاسیم
سیترات سدیم
سیتریک اسید تری سدیم سالت 
سیمان نسوز
شمش روی ۹۹/۹۹%
شن آزمایشگاهی (Sea Sand) 
صمغ
فرو سیانور پتاسیم 
فروئین
فسفات بافر سالین
فلز روی شاخه ای
فنول فتالئین 
فنیل اتانول
فوشین بازیک
فهلینگ CDH A
فهلینگ CDH B
فیبرونوژن
فیپرونیل پستانال
قرص اندازه گیری پ هاش 
قرص اندازه گیری کلر 
قرص اوزون DPD
قرص رینگر 
کاربندازیم Carbendazim 
کارنوبا واکس
کاغذ pH 0-14 
کالامین
کائولن
کبالت سولفات
کتیرا پودری
کروم آگار ECC جهت
کلرامفنیکل
کلرور آهن  (کلروفریک)
کلرور سدیم
کلرور کلسیم
کلرور منیزیم صنعتی
کلروفرم
کلرید منگنز  دی هیدرات
کلسیم هیدروکساید
کواکس پودری
کیت تست پراکسیداز 
کیت کلر
کیت گرم
گاز پک A
گرانول روی
گلایسین
گلوکز مونو هیدرات
گلیسرین مونو استئارات 
گلیفوزیت Glyphosate
گوگرد
لاکتوز
لانولین هیدرات
لورامید
لیتیم هیدروکساید صنعتی
لیندان
مالاشیت گرین
مالتوز 
مالئیک اسید
مایع سفید کننده
متا آکریل آمید
متا سیلیکات
متانول 
متانول HPLC
متوکسی آنیلین
متیل اورنج
متیل آمینوفنل سولفات (فتورکس) 
متیل پارابن 
متیل رد
متیلن بلو 
محلول ۱۴۱۳ 
محلول استاندارد
محلول سدیم کلراید ۱۴۴۰۰۴۲ 
محلول فنول فتالئین
محلول کالیبره ۱۰۰ NTU دستگاه 
محلول کواکس 
محلول گایاکول
محلول گیمسا
محلول لوگول
محلول متیلن بلو
محلول نیتروکرومیک
محلول هانوس 
معرف ارلیش 
معرف اکسیداز 
معرف اکسیداز ۴N
معرف بتاگالاکتوزیداز
مفتول روی 
منیزیم سولفات
مورکساید
مورین هیدرات
موم زنبور عسل پولکی 
مونو اتانول
نفت بدون بو
نوردی هیدراگوایاراتیک اسید  
نیترات 
نیترات آهن III 
نیترات جیوه
نیترات سدیم 
نیترات سدیم صنعتی
نیترات منیزیم ۶ آبه
نیترات نقره 
نیتریت سدیم
نیکوتینیک اسید
نین هیدرین
نئوبیوسین سدیم سالت
ویتامین E استات
هگزان سولفونیک اسید سدیم 
هولمیوم اکسید
هیدرازین هیدرات 
هیدروفلوریدریک اسید
هیدروکسی متیل فورفورال 
هیدروکسیل آمونیوم هیدروکلراید 
ید 
یدور پتاسیم