افزودنی ها ( additive )

استابلایزر دوغ 
افزودنی MPC
افزودنی WPC 
افزودنی اکسی تتراسایکلین 
افزودنی لبنی ۲/۲۵۰
افزودنی لبنی استابلایزر درسدن 
افزودنی لبنی بایوویت
افزودنی لبنی میکروکلرچی 
افزودنی لبنی نیداتال
برلیانت بلو
برلیانت گرین 
بنزوات سدیم 
پروپیانات کلسیم
پلی فسفات
پلی فسفات امنیسال
پلی فسفات لبنی ۷۹SL
سوربات پتاسیم 
سی ام سی 
ضد کف خوراکی
گاوارگام
گزانتان
مونو سدیم گلوتامات
ناتامایسین