پارا فنیل دی آمین

پارا-فنیلین دی‌آمین، یک ترکیب آلی با فرمول C6H4 (NH2) 2 است. این ترکیب مشتق از آنیلین، یک جسم جامد بی رنگ است. به طور معمول نمونه‌های این ماده حاوی ناخالصی‌های زرد رنگی است که ناشی از اکسیداسیون آن باشد. از این ماده عمدتاً به عنوان یک جزء از پلیمرهای مهندسی و کامپوزیت استفاده می شود. همچنین یکی از اجزاء ترکیباتِ رنگ مو است.