استات سرب

استات سرب ( II ) (Pb(CH3COO)2) ، که با نام استات سرب ، دی استات سرب ، plumbous acetate ، قند سرب ، نمک ساتورن  ( salt of Saturn ) و پودر گوالارد ( Goulard’s powder ) نیز شناخته شده است یک ترکیب شیمیایی شفاف به رنگ سفید با مزه ای شیرین است . تولید آن با ترکیب اکسید مس ( II ) با اسید استیک انجام می شود . همانند با سایر ترکیبات سرب ، این ماده ی شیمیایی نیز خاصیت سمی بودن را دارد . این ترکیب شیمیایی در آب و گلیسرین حل می شود . به دنبال ترکیب با آب تری هیدرات را به وجود می آورد ، Pb(CH3COO)2·۳H2O ، یک ماده شفاف مونو کلینیک سفید یا بی رنگ با توانایی efflorescent ( در شیمی به مهاجرت یک نمک به سطح فلز متخلخل می گویند که در آن جا یک روکش بهوجود می آورد ) است .  این ماده به عنوان یک معرف به منظور تولید دیگر ترکیبات سرب و به عنوان یک تثبیت کننده برای برخی از رنگ ها به کار گرفته می شود . در غلظت های اندک ، این ماده جزء فعال اصلی در انواع رنگ های مو محسوب می شود . استات سرب ( II ) هم چنین به عنوان یک ماده ثابت کننده در صنعت چاپ بر روی پارچه و رنگرزی ، به عنوان یک خشک کننده در رنگ ها و لاک ها و در آماده سازی سایر ترکیبات سربی ، به کار گرفته می شود . در گذشته از آن به عنوان یک شیرین کننده و برای مواد آرایشی استفاده می شده است .

کاربرد های استات سرب

کاربرد های پزشکی

محلول استات سرب ( II ) به صورت مرسومی به عنوان مرهمی برای سر سینه های دردناک استفاده می شده است . در پزشکی مدرن ، تا یک مدت خاص ، از آن به عنوان یک داروی قابض ( جمع کننده ) به شکل عصاره ی گوالارد استفاده می شده است .

این ماده ی شیمیایی هم چنین به منظور درمان عشقه سمی استفاده می شده است .

کاربرد های صنعتی

کاغذ استات سرب ( II ) برای آشکار سازی گاز سمی سولفید هیدروژن استفاده می شود . این گاز با استات سرب ( II ) روی یک کاغذ آزمایش مرطوب واکنش برقرار می کند تا به دنبال آن یک رسوب خاکستری رنگ متعلق به سولفید سرب ( III ) به وجود آید .