استواستیل کوآنزیم آ

استواستیل-کوآ  Acetoacetyl-CoA با فرمول شیمیایی C۲۵H۴۰N۷O۱۸P۳S یک ترکیب شیمیایی با شناسه پاب کم ۷۴ و جرم مولی آن ۸۵۱٫۶۰۹ g/mol می‌باشد. این ترکیب آغازگر مسیر موالونات می‌باشد و حاصل ترکیب دو مولکول استیل با کوآنزیم آ است.

کوآنزیم آ Coenzyme A) با فرمول شیمیایی C21H36N7O16P3S یک کوآنزیم مهم با شناسه پاب کم ۶۸۱۶ و جرم مولی آن ۷۶۷٫۵۳۵ گرم بر مول می‌باشد. اسید پانوتنیک در ترکیب با سیستیمین و ATP ، کوآنزیم آ را به وجود می‌آورد. تبدیل اسید پانتوتنیک (ویتامین ب ۵) به فسفوپنتتین توسط آنزیم پنتوتنات کیناز اولین مرحله در تولید کوآنزیم آ در جانداران است.

نقش در سلول

این کوآنزیم نقش مهمی در سلول دارد و در ۴% واکنشهای آنزیمی سلول مشارکت دارد از جمله در چرخه موالونات و چرخه اسید سیتریک .

در اولین مرحله چرخه اسید سیتریک ابتدا استیل کوآنزیم A که ماده ای ۲ کربنه است با اگزالو استات که ۴ کربن دارد وارد واکنش شده و کوآنزیم آ از آن جدا میشود و پیروات اکسید میشود. محصول نهایی این واکنش Citrate + CoA-SH است. کوآنزیم آ در مرحله ششم چرخه کربس و تولیدسوکسینات نیز دخیل است.

در چرخه موالونات داخل سلول آنزیم HMG-CoA ردوکتاز تبدیل HMG-CoA را به موالنات کاتالیز میکند. مسیر سوخت و ساز موالونات یک مسیر متابولیکی بسیار مهم در یوکاریوتها و بسیاری از باکتریها است که نهایتا به تولید بسیاری از ترکیبات مهم مانند کلسترول، ایزوپرونئیدها (ترین ها مانند لیکوین ، کاروتن ، اسکوالن ، اوکالیپتول و پینن)می‌انجامد.