اگ یولک امولسیون

افزودنی استریل اگ یولک امولسیون Sterile Egg Yolk Emulsion

اختصاصات: امولسیون زرده تخم مرغ برای استفاده در مطالعات باکتریالوژی فرموالسیون: Egg Yolk 200,00 mL Distilled Water 800,00 mL تعریف این یک افزودنی معمول برای محیط های کشت است، شارلو این افزودنی را براساس استانداردهای ایزو که برای غذا و مواد آرایشی فرموله شده است ارائه می دهد. به همراه محیط های کشت Base Agar Cereus Bacillus ،Cereus Bacillus Agar Selective ،Sulfite Tryptose و Agar Cycloserine مورد استفاده قرار می گیرد. معموالً برای شناسایی lecithinase در باسیلیوس ها، کلستریدیم و استافیلوکوکس استفاده می شود. حتی می تواند برای ارائه فعالیت آنزیم در محیط سرد و میکروارگانیسم های جزء گروه الکتیک ها مورد مصرف باشد. آزمون lecithinase یک محیط کشت با اضافه کردن دقیق ۵,۰ تا ۱ میل از این افزودنی به ۰۱ میل آگار مذابی که خنک شده و به دمای C°۶۰-۵۵ رسیده باشد، آماده می شود. بدین منظور، Agar Soy Tryptic ، Agar Nutrient و Agar Nutrient بر طبق APHA برای روش فوق مناسب می باشند. برای ارائه آزمون، محیط کشت مایع نیز می تواند قابل استفاده باشد. اگر میزان کدورت موردنظر باشد، برای دست یافتن به شفافیت الزمه، باید از قبل مقدار مناسب محلول استریل سدیم کلراید ۰ درصد افزوده شود. محیط کشت مایع یا جامد مورد نظر، با گونه مورد آزمون قرار گرفته تلقیح می شود و به مدت ۵ روز در دمای C°۳۷-۳۵ نگهداری می شود. اگر فعالیت lecithinase در محیط مایع حضور داشته باشد، محیط ظاهری اپال مانند به خود می گیرد و درمورد محیط های کشت جامد اطراف کلنی ها، هاله ی اپال مانند پدیدار می شود. cereus Bacillus قدرت زیاد این فعالیت )lecithinase )را دارد. در مدت چند ساعت نتایج قابل مشاهده ای تولید می کند به طوری که محیط کشت در عرض یک روز و یا زودتر به صورت دَلَمه ظاهر می شود. در مورد استافیلوکوکسی، زمانی که محیط کشت به همراه یک درصد گلوکز باشد، نتایج بیشتر پدیدار می شوند. این افزودنی به طور وسیعی برای خنثی کردن نمونه های مایعی که ماده ضد باکتری دارند، کاربری دارد. اگر فرموالسیون به همراه ۲۰ Tween ( 0 درصد حجمی مناسب( باشد، اثر آن تشدید می شود. نگهداری این محیط کشت صرفا برای آزمایشگاه است و باید درب قوطی کامال بسته باشد. از تابش شدید نور آفتاب جلوگیری شود، در محیط خشک و خنک با دمای بین C°۸ +تا C°۱۲و رطوبت کمتر از ۰۱ % قرار گیرد.