آمونیوم استات

استات آمونیوم چیست ؟

نام شیمیایی : استات آمونیوم.

اسامی مترادف با استات آمونیوم : acetate Ammonium ،ethanoate Ammonium ،آمونیوم استات.

فرمول مولکولی : C2H3O2NH4.

گرید : ۱ .استات سدیم خوراکی ۲ .استات آمونیوم صنعتی.

استات آمونیوم استات با فرمول شیمیایی C2H3O2NH4 ترکیبی شیمیایی است که جرم مولی آن mol/g 0825.77 می باشد. شکل ظاهری این ترکیب، بلورهای جامد سفید رنگ است.

استات چیست : استات یکی از ماده هایی است که می توان آن را از اسید استیک بدست آورد. که خود می تواند در برگیرنده سه ماده باشد : نمک ها، استرها و آنیونی که در یک محلول می توان آن را پیدا کرد. ساالنه ۵ میلیارد کیلوگرم اسید استیک تولید می شود که بیشتر آن صرف تولید استات ها می گردد. از استات ها نیز در تولید پلیمرها استفاده می شود. از استات ها نیز در تولید پلیمرها استفاده می شود. از استات ها در طبیعت در زیست شیمی هم استفاده شده است. برای نمونه اسیدهای چرب از ارتباط میان واحدهای C2 گرفته شده از استات تولید می شود.

کاربرد و موارد مصرف استات آمونیوم : از نمک استات های مهم و پرکاربرد می توان استات آلومینیوم را نام برد که در رنگرزی کاربرد دارد، آمونیوم استات که ماده سازنده استامید است و پتاسیم استات که در ساخت داروهای ادرار آور مورد استفاده قرار می گیرد. هر سه این نمک ها بی رنگ اند و در آب به آسانی حل می شوند