آمینوفنول

نام ماده: ۳-Aminophenol

کد محصول مرک: ۸۰۰۴۲۰

اسم دوم: ۳ هیدروکسی آنیلین

۳-Hydroxyaniline

فرمول:           C6H7NO

C A S NUMBER           : 591-27-5

مولار:   109.13 g/mol

قابلیت محلول شدن:    26 g/l (20 °C)

نقطه جوش:    164 °C (15 hPa)

درجه ذوب:      122 °C

انبوهی:         0.99 g/cm3 (25 °C)

میزان اسیدی: ۶٫۸ (۱۰ g/l, H2O, 20 °C)

نقطه اشتعال: >100 °C

در پکیج های: ۵ گرمی*۵۰ گرمی*۲۵۰ گرمی*۱ کیلویی*۵۰ کیلویی*