برمو تیمول بلو

 (Bromothymol Blue  BTB)

برم تیمول بلو یک معرف(معرف PH) شیمیائی است که برای تشخیص اسیدها و بازهای ضعیف مورد استفاده قرار می­گیرد .برم تیمول بلو در محلول­های خنثی به رنگ سبز است و در محلول­های اسیدی زرد رنگ و در محلول­های بازی آبی رنگ می­شود. وقتی به آن دی اکسیدکربن اضافه شود زرد رنگ می­شود. البته نمی­توان گفت برم تیمول بلو معرف دی­اکسیدکربن است چون در تمام محلول­های اسیدی زرد رنگ می­شود اما چون واکنش دی اکسیدکربن با آب تولید اسید کربنیک (اسید ضعیف) می­کند که نوعی اسید است بنابراین باعث تغییر رنگ برم تیمول بلو می­گردد. استفاده از آب آهک به عنوان معرف دی اکسیدکربن بهتر و اختصاصی­تر از برم تیمول بلو می­باشد. برم تیمول بلو به عنوان یک رنگ برای رنگ کردن بافت­های گیاهی(دیواره سلولی و هسته­ها) نیز مورد استفاده قرار می­گیرد. از برم تیمول بلو در تانک­های پرورش ماهی برای تعیین میزان کربنیک اسید آن استفاده می شود.