پتاسیم هگزا سیانو فرات (III)

پتاسیم هگزا سیانو فرات (III)

نام فارسی:پتاسیم هگزا سیانو فرات (III)کد محصول:۱۲۶۴۳
نام علمی:Potassium hexacyanoferrate(III)برند:Sigma-Aldrich
اسم دوم:purum, ≥۹۹% (iodometric)شرح مختصر:Potassium ferricyanide, Red prussiate
فرمول:K3Fe(CN)6مولار:۳۲۹٫۲۴
نقطه جوش:Contact with acids liberates very toxic gas.تراکم:
نقطه اشتعال:آزمایش:≥۹۹% (iodometric)
شکل ساختاری:شماره سی ای اس:۱۳۷۴۶-۶۶-۲