پتاسیم دی هیدروژن فسفات

Potassium dihydrogen phosphate

mono-Potassium orthophosphate, Potassium biphosphate, Potassium phosphate monobasicSynonyms
7778-77-0CAS number
104873Cataloge number
136.08 g/molMolar Mass
99.5 – ۱۰۰٫۵ %Assay
KH₂PO₄Chemical Formula
250g    1Kg      5Kg      25Kg     50Kg Pack size
توضیحات
پتاسیم دی هیدروژن فسفات نمک محلول پتاسیم و یون فسفات دی هیدروژن است که به عنوان کود، افزودنی مواد غذایی و قارچ کش مورد استفاده قرار می گیرد.
پتاسیم دی هیدروژن فسفات منبع فسفر و پتاسیم است.
دی هیدروژن فسفات مونوبازیک بعنوان عامل بافری در تهیه کود با اوره و آمونیم فسفات مورد استفاده است .
پتاسیم دی هیدروژن فسفات خواص اپتیکی غیر خطی آن ذکر شده است. در مدولاتورهای اپتیک و برای اپتیک های غیر خطی مانند نسل دوم هارمونیک (SHG) استفاده می شود.