پنی سیلین جی پتاسیم

PENICILLIN G POTASSIUM

پنی سیلین جی پتاسیم با ایجاد دیواره سلولى در ارگانیسم‌هاى حساس تداخل می‌کند. به‌طور اسمزى باعث تورم دیواره سلولى شده باعث ترکیدن سلول می‌شود.

موارد مصرف

آمفیزم، گانگرن، سیاه‌زخم، ماستوئیدیت، مننژیت، استئوماتیت، پنومونیا، تتانی، عفونت مجارى ادراری، پروفیلاکسى در تب روماتیسمی، مؤثر بر کوکسی‌هاى گرم مثبت (استاف اورئوس، پیوژن، ویریدنس) اس‌فکالیس، بویس‌اس، پنومونیه، کوکسی‌هاى گرم منفى (نیسریا گنوره‌آ، نیسریامننژیتدیس)، باسیل‌هاى گرم مثبت، (باسیلوس آنتراسیس، کلستریدیوم پرفرانژس، کلستریدیوم تتانی، دیفتریا، لیستریامونوسیتوژنز باسیل‌هاى گرم منفى (باکتروئیدس، F، نوکلئاتوم، P. مولتوسیدا، s-مونیلیفومیس. اسپیروکت‌ها (ترپومناپالیدوم، T پوتنه‌آ.B.کورنیس. L. ایکترهموراژیا) اکتینومیست‌ها، پیشگیرى از تب روماتیسمی.

عوارض جانبی:
خونی: آنمی، افزایش زمان سیلان، دپرسیون مغز استخوان، گرانولوسیتوپنی.
گوارشی: تهوع، استفراغ، اسهال، افزایش ALT, AST, درد شکمی، گلوسیت، کولیت.
ادراری‌تناسلی: اولیگوری، پروتئینوری، هماچوری، واژینیت، مونیلیاز، گلومرولونفریت.
عصبی: لتارژی، اضطراب، دپرسیون، پرش عضلانی، کما، تشنج، توهم.
متابولیک: هایپرکالمی، هیپوکالمی، آلکالوز، هیپرناتومی.
احتیاطات: در حساسیت به سفالوسپورین‌ها، حاملگى (جزء گروه B) باحتیاط مصرف شود.
فارماکوکینتیک: اوج اثر: عضلانى ۳۰ـ۱۵ دقیقه. انتشار: وسیع، در التهاب مننژ به CSF وارد می‌شود. متابولیسم: ۳۰ـ۱۵ درصد دارو متابولیزه می‌شود. دفع: کلیوى (نیمه عمر ۵۰ـ۲۰ دقیقه).
ملاحظات پرستاری:
پیگیرى آزمایشگاهی:
ـ نسبت I&O، به‌دلیل نفروتوکسیک بودن پنی‌سیلین در دوزهاى بالا، هماچورى و اولیگورى را گزارش کنید.
ـ چون دارو در ضعف سیستم کلیوى به آهستگى ترشح می‌شود وجود نقص در سیستم کلیوى را بررسى کنید. مسمومیت ممکن است به‌سرعت اتفاق افتد.
ـ بررسی‌هاى کبدی: ALT, AST.
– بررسی‌هاى خونی: RBC, WBC, هموگلوبین و هماتوکریت، زمان سیلان.
ـ بررسی‌هاى کلیوی: آزمایش ادرار، بررسى پروتئین و خون ادرار.
ـ همزمان با شروع درمان نمونه‌بردارى کرده، حساسیت دارو را در کشت میکروبى نمونه بررسى کنید.
توصیه‌ها:
ـ براى جذب بهتر دارو را با معده خالى میل نمائید.
ـ بعد از کشت و بررسى حساسیت دوره درمان را کامل کنید.
روش تهیه / تجویز:
ـ آدرنالین، ساکشن، ست‌تراکئوستومی، تجهیزات لوله‌گذارى در ناى را قبل از مصرف دارو حاضر کنید.
ـ در صورت اسهال، به مقدار کافى آب به مریض برسانید (دو لیتر).
ـ وقتى پزشک درخواست کرد، آلرژى فرد را با تست خراش ارزیابى کنید.
ـ در ظروف خشک و محکم نگهدارى کنید.
ـ سوسپانسیون خوراکى در یخچال ۲ هفته و در دماى اتاق یک هفته قابل نگهدارى است.
ارزیابى بالینی:
تأثیر درمانى را با از بین رفتن تب و زخم‌هاى چرکى ارزیابى کنید.
الگوى دفع مدفوع را قبل و در طى درمان ارزیابى کنید.
نسبت به وجود هرگونه ضایعه پوستى تا یک هفته بعد از تجویز پنی‌سیلین دقت نمائید.
وضعیت تنفسی:
شامل سرعت، کیفیت، خس‌خس و درد سینه را کنترل نمائید.
با توجه به سابقه حساسیت مریض به سایر داروها، افراد آلرژیک را قبل از شروع درمان مشخص کنید.
آموزش به بیمار و خانواده:
ـ تأکید کنید که براى اطمینان از نابودى میکروارگانیسم باید دوره درمان را کامل کنید (۱۴ـ۱۰ روز) بعد از اتمام دوره درمان بهتر است مجدداً کشت میکروبى به‌عمل آید.
ـ گلودرد، تب، خشکى (بیانگر عفونت ثانوی) را گزارش کنید.
ـ اگر نسبت به پنی‌سیلین‌ها حساس هستید، حتماً کارت پزشکى مربوطه را همراه داشته باشید.
ـ پرستار را از وجود اسهال آگاه کنید.
تداخل با تست‌هاى آزمایشگاهی:
کاهش: اسیداوریک
مثبت کاذب: گلوکز ادرار، پروتئین ادرار.
درمان مصرف بیش از حد دارو: مصرف دارو را قطع کنید، راه‌هاى هوائى را باز نگه‌دارید، اپی‌نفرین، آمینوفیلین، اکسیژن و کورتیکواستروئید وریدى را براى درمان آنافیلاکسى به‌کار برید.