ترت بوتانول

ترت بوتانول ( TBA ) که ترت بوتیل الکل نیز نامیده می شود ساده ترین شکل الکل نوع سوم (CH3)3COH  با فرمول است .این ماده یکی از ۴ ایزومر بوتانول است که جامدی بی رنگ است که نزدیک به دمای اتاق ذوب شده و یک بوی شبیه به کافور دارد . در آب بسیار حلال است و با اتانول و دی اتیل اتر مخلوط می شود .

شکل طبیعی ترت بوتانول

ترت بوتانول در آب جو و نخود شناسایی شده است . هم چنین در نشاسته کاساو پیدا می شود که به عنوان یک جزء تخمیر در بعضی از نوشیدنی های الکلی استفاده می شود .

آماده سازی ترت بوتانول

ترت بوتانول به صورت تجاری از ایزو بوتان مشتق گرفته می شود و یک هم محصول تولید اکسید پروپیلن به شمار می رود . آن را هم چنین می توان توسط هیدراسیون کاتالیزوری ایزو بوتیلن ، یا توسط واکنش گرینگارد ( Gringard ) بین استون و کلرید متیل منزیم تولید کرد.

زمانی که از محیط آبی شکل می گیرد ، نمونه ها حاوی ۸۸٫۱۴ درصد الکل هستند ، مقدار باقی مانده یعنی آب را نمی توان توسط تقطیر حذف کرد . در عوض ، الکل بدون آب به عنوان یک عامل خشک کننده نظیر اکسید کلسیم ، مورد نیاز است .

کاربرد ترت بوتانول

ترت بوتانل به عنوان یک حلال ، دناتوره کننده ی اتانول ، ماده ی حذف کننده ی رنگ و ارتقاء دهنده ی اکتان بنزین و اکسیژن رسانی استفاده می شود . ترت بوتانول یک واسطه ی شیمیایی است که به منظور تولید MTBE و ETBE توسط واکنش با متانول و اتانول و TBHP توسط واکنش با پروکسید هیدروژن تولید می شود .

واکنش ها

به عنوان یک الکل نوع سوم ، ترت بوتانل بیشتر نسبت به اکسایش مقاوم بوده و به نسبت سایر ایزومر های بوتانول کمتر واکنش دهنده است .

زمانی که ترت بوتانل با یک باز قوی پروتون زدایی می شود ، محصول ایجاد شده یک آنیون آلکوکسید است . در این مورد ، ترت – بوتوکسید نام دارد . به عنوان مثال ، معرف آلی به طور متداول استفاده شده ترت – بوتوکسید پتاسیوم توسط ریفلاکس ( روشی در تقطیر ) ترت- بوتانول خشک با فلز پتاسیم آماده می شود .