خدمات – Services

* مشاوره رایگان خرید تجهیزات و مواد آزمایشگاهی
Free consultation on the purchase of laboratory equipment and materials

* مشاوره ،طراحی و اجرای سکوبندی آزمایشگاهی

Consulting, design and implementation of laboratory work tops

* تعمیر تجهیزات عمومی و تخصصی آزمایشگاهی

Repair of general and specialized laboratory equipment

* نصب و راه اندازی تجهیزات آزمایشگاهی و پزشکی

Installation of laboratory and medical equipment