دی نیترو فنیل هیدرازین

جهت تشخیص آلدهید ها یا کتون ها از معرف ۲و۴ دی نیترو فنیل هیدرازین استفاده می شود .

آلدهیدها و کتونها

آلدهیدها و کتونها با معرف ۲ و ۴ – دی نیترو فنیل هیدرازین تشکیل رسوب نارنجی تا قرمز می دهند . این آزمون برای شناسایی آلدهید ها و کتون ها از سایر ترکیبات مورد استفاده قرار می گیرد . چنانچه آلدهید یا کتون مورد آزمایش به صورت انون باشد در این صورت رنگ رسوب به سمت قرمز گرایش پیدا خواهد کرد.

روش کار شناسایی و تشخیص آلدهیدها و کتونها

۲ یا سه قطره از مایع مجهول ( ۰۵/۰ گرم از جامد ) را در ۲ میلی لیتر اتانول حل کرده و قطره قطره از معرف ۲ و ۴ – دی نیترو فنیل هیدرازین به آن اضافه کنید . تشکیل رسوب نارنجی تا قرمز دلیل بر وجود یک آلدهید یا کتون است . حضور پیوند دوگانه مزدوج با گروه کربونیل باعث ایجاد رسوب قرمز رنگ می شود .

روش تهیه معرف ۲ و ۴ – دی نیترو فنیل هیدرازین :

۱ گرم ۲ و ۴ – دی نیترو فنیل هیدرازین را در ۵ میلی لیتر سولفوریک اسید غلیظ حل کرده و آن را با احتیاط به محلول ۷ میلی لیتر آب و ۲۵ میلی لیتر اتانول ۹۵ درصد اضافه کنید . پس از آنکه محلول را به شدت هم زدید ، آن را از جامدات حل نشده جدا کنید .