اتیل استات Ethyl acetate

اتیل اسیتات بوی میوه ای داشته و مایع بی رنگ می باشد. به مقدار کم در آب حل می گردد (حدود ۸ گرم در ۱۰۰ میلی لیتر آب). درجه جوش ۷۷ °C دارد. قرار دادن آن با NaOH ناتیریم هیدروکسید، به اتانول و ناتریم اسیتات تجزیه می شود. اتیل استات ( Ethyl acetate) یک ترکیب شیمیایی با شناسه پاب کم ۸۸۵۷ است. شکل ظاهری این ترکیب، مایع بی‌رنگ است.

اتیل اسیتات، اتیل اتانوات یک استر هست و از اتانول و اسید استیک تولید می شود. فرمول شمییایی اش CH3COOC2H5 می باشد.