استالدهید

نام ماده استالدئید CH۳CHO

●خواص: در کمتر از ۲۱ درجه سلیسیوس به صورت مایع بی رنگ بوده و این مایع به سرعت تولید بخار فرار می نماید. بخار حاصله بوی میوه داشته و خفه کننده است. چگالی آن ۷۸/۰ گرم بر سانتی گراد با نقطه جوش۲۱ درجه سلیسیوس و نقطه ذوب ۱۲۱- درجه سلیسیوس می باشد. استالوئید در آب، اتر، الکل، بنزین و استن قابل حل است.


● موارد استفاده : در ساخت مواد شیمیایی همچون اسیداستیک، انیدریداستیک و … و همچنین به عنوان ترکیب واسط در تهیه برخی دیگر از مواد کاربرد دارد. خطرات آتش سوزی و انفجار: مایعی است سریع الاشتعال که به سرعت در ۲۱ درجه سلیسیوس بخار تولید کرده که این بخار در هوا یک مخلوط قابل انفجار را تشکیل می دهد که حدود اشتعال ۴ تا ۵۵ درصد حجمی بخار استالدئید در هواست. نقطه شعله زنی آن ۸/۳۷- درجه سلیسیوس می باشد. مایع آن سبکتر از آب بوده و بخارات آن ۵/۱ مرتبه از هوا سنگینتر است. بخارات حاصل از استالدئید ممکن است با پیمودن یک فاصله قابل توجه در سطح زمین خود را به یک منبع آتش زنه رسانده و بدین طریق ایجاد انفجار یا اشتعال نماید. این ماده بسیار فعال بوده و می تواند به سرعت اکسید یا احیاء گردد. این ترکیب به راحتی پلیمریزه می شود و در ضمن عمل پلیمریزاسیون تولید حرارت نیز می کند. بخار آن توسط اکسیژن هوا اکسید شده و تولید پراکسیدهای ناپایدار و شدیداً قابل انفجار می نماید


● خطرات بهداشتی: سبب تحریکات چشمی می شود و قادر است سبب سوختگی شدید چشم ها گردد. در آستانه مجاز بخارات آن ۲۰۰PPM بوده و به هنگام مواجهه با آن باید از عینک های محافظ و پیک ضد گاز استفاده کرد. در صورت تماس این ماده با بدن باید محل تماس را با آب شستشو داد. طریقه اطفاء حریق: استالدئید به هر نسبتی در آب قابل حل بوده و بر همین اساس می توان با جریان آب آن را رقیق نمود تا اشتعال صورت نگیرد. جهت اطفاء حریق آن می تواند از آب به صورت اسپری، خاموش کننده گازکربنیک، پودر یا کف الکلی استفاده نمود. به هنگام عملیات باید از سیستم های محافظت چشم و دستگاه حفاظت تنفسی استفاده نمود.


● طریقه نگهداری و حمل ونقل: در بطریهای شیشه ای یک لیتری مقاوم در برابر فشار و بشکه های فلزی ۵ تا۵۵ گالنی، ماشین های مخصوص مخزن دار نگهداری و حمل می گردد. این مخازن باید دور از آسیبهای فیزیکی و در محل خنک نگهداری گردد. مقادیر زیادآن باید در در داخل مخازنی که درمحیط های باز و جدا از مواد دیگر قرار دارند ، نگهداری شوند . این مخازن باید خنک شده و فضای خالی داخل آن باید از یک گاز خنثی مانند نیتروژن پر شوند. ظروف کوچک نگهداری آن باید جدا از مواد دیگر در داخل ساختمانهای مقاوم در برابر حریق که مجهز به سیستم ها خنک کننده می باشد و دور از منابع آتش زنه و مواد قلیایی، الکلها، ستونها، فنل ها، انیدریدها، اسیدها و مواد اکسید کننده ، نگهداری گردد. ظروف و اماکن نگهداری استالدئید باید مانع رسانیدن نور به این ماده شوند. انبار نگهداری استالدئید باید مطابق با شرایط مخصوص به اماکن نگهداری مایعات قابل اشتعال ساخته شده باشد