سدیم آزاید

سدیم آزید با فرمول شیمیایی NaN3 یک ترکیب شیمیایی با شکل ظاهری جامد سفید رنگ و یا بی رنگ است. این نمک بی رنگ مولفه تشکیل دهنده گاز در بسیاری از کیسه های هوای خودروهاست. سدیم آزید یک جامد یونی است و دارای دو ساختار بلورین هگزاگونالی و لوزی شکل است و هر دو ساختار لایه ای هستند.

فروش سدیم آزید

خصوصیات سدیم آزید

  • سدیم آزید ماده ای سمی است.
  • سدیم آزید بشدت در آب و آمونیاک حل می شود.
  • سدیم آزید به مقدار کمی در بنزن حل می شود و غیر قابل حل در اتر، استون، هگزان و کلروفرم است.

موارد مصرف سدیم آزید

  • شناخته شده ترین کاربرد سدیم آزید بعنوان گاز پرکننده در کیسه های هوای خودروهاست؛ در کیسه هوای خودرو که برای مواقع تصادف کار گذاشته می شود، سدیم آزید (NaN3) وجود دارد که سریعاً واکنش می دهد. هنگامی که خودروی شخص با ماشین دیگری تصادف می کند، سدیم آزید موجود در کیسه هوا که بسیار سمی هم است به سرعت به فلز سدیم و گاز نیتروژن تبدیل می شود.
  • از دیگر کاربردهای سدیم آزید می توان به ضدعفونی کننده ها و مواد محافظ، استفاده در سنتزهای آلی و غیرآلی، بیوشیمی و بیوپزشکی و کشاورزی اشاره کرد.